Algemene voorwaarden

HOOM Design / Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens:

 

Interior Concept Store BVBA
Kortrijksesteenweg 154
9830 Sint-Martens-Latem
Info@hoomdesign.be
Tel: +32 9 398 49 22
Mobiel: +32 497 94.69.50
0632.517.402

 

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op de webshop van www.hoomdesign.be en in de winkel te Sint-Martens-Latem, en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.
De algemene voorwaarden worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

Assortiment

Ondanks het feit dat de e-commerce website met grote zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Dergelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Interior Concept Store BVBA niet aangezien de vennootschap wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden is tot een middelenverbintenis. Interior Concept Store BVBA is niet aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met Interior Concept Store BVBA.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Interior Concept Store BVBA. De Vennootschap kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Meer info over de leveringsvoorwaarden vindt u hier.

Betalingen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. De vermelde prijzen zijn steeds exclusief verzendingskosten. De prijzen hiervan kan je terugvinden bij de Leveringsvoorwaarden. Uitleg waar men de totale prijs ziet.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
U kan aankopen via onze website door middel van de winkelmand. Nadat wij Uw bestelling en betaling hebben ontvangen krijgt U van ons een bevestiging per e mail. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • ideal
  • paypal
  • via overschrijving op rekeningnummer BE48736016001327 INTERIOR CONCEPT STORE BVBA

De facturen van Interior Concept Store zijn betaalbaar op haar maatschappelijke zetel en uiterlijk op de vervaldag. Bij gebreke aan tijdige betaling wordt de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een nalatigheidinterest van 1% per maand en een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een min. van 100,00 EUR

Door niet betaling van een factuur op haar vervaldag, worden alle andere verschuldigde sommen, ook als deze nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar.
In geval een levering slechts gedeeltelijk gebeurt, is de overeenstemmende prijs verschuldigd. Bij betalingen mag de opdrachtgever onder geen beding een bedrag inhouden als waarborg. Een dergelijke inhouding wordt beschouwd als een laattijdige betaling.
Interior Concept Store mag haar leveringen opschorten indien de opdrachtgever in gebreke blijft zijn betalingsverplichting te voldoen. Klachten leiden er niet toe dat de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever worden opgeschort.

Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met Interior Concept Store waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Interior Concept Store.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Interior Concept Store zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
De garantie is niet overdraagbaar.

Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Interior Concept Store BVBA. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Interior Concept Store via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van dit modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen, komen voor rekening van de Klant. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Interior Concept Store BVBA zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Interior Concept Store alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 30 kalenderdagen nadat Interior Concept Store BVBA op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Interior Concept Store BVBA wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval eigendom van de klant. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.
Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:

  • Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is heeft u logischerwijs geen recht op het verzakingsrecht.
  • Wanneer een product zichtbaar gebruikt is of op andere wijze is beschadigd vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.

Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres: Kortrijksesteenweg 154, 9830 Sint-Martens-Latem, België

Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Interior Concept Store BVBA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Interior Concept Store BVBA niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
Interior Concept Store BVBA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Interior Concept Store BVBA haar verbintenis had moeten nakomen.
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Interior Concept Store BVBA opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Interior Concept Store BVBA niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Geschillen

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Interior Concept Store, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Gent.

Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Interior Concept Store BVBA respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:
de uitvoering van de afgesloten overeenkomst
het verwerken van de bestelling
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Interior Concept Store, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Ambertree NV heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
Interior Concept Store houdt online bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@hoomdesign.be